รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
เกียรติบัตร์
1.
นางรินทร์นภา ทองอ่อน
กำแพงเพชรพิทยาคม
2.
นางสาวเกตุสุนีย์ ถุงทับพิมพ์
กำแพงเพชรพิทยาคม
3.
นางสาวบุรีรัตน์ สือพัฒธิมา
กำแพงเพชรพิทยาคม
4.
นายบรรดิษฐ์ กลางนภา
กำแพงเพชรพิทยาคม
5.
นางสาวรุ้งรัตน์ กิตติขจร
กำแพงเพชรพิทยาคม
6.
นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่
กำแพงเพชรพิทยาคม
7.
นายศักดิ์ศิริ เพชรรัตน์
กำแพงเพชรพิทยาคม
8.
นางบุษบา บูชาอินทร์
กำแพงเพชรพิทยาคม
9.
นางสาววิลาสินี ลิไธสง
วชิรปราการวิทยาคม
10.
นางสาวมุทิตา สิงห์โต
วชิรปราการวิทยาคม
11.
นางอัจฉรา ไชยโย
วชิรปราการวิทยาคม
12.
นางสาวนัฐกานต์ แมนไธสง
วชิรปราการวิทยาคม
13.
นางสาวดารัตน์ แอธน
วชิรปราการวิทยาคม
14.
นางสาวจุไร นักปี่
วชิรปราการวิทยาคม
15.
นายวรวุฒิ ด้วงทรัพย์
วชิรปราการวิทยาคม
16.
นางสาวพิมพ์รพัส ทุ้ยแป
วชิรปราการวิทยาคม
17.
นางสาวแจ่มจันทร์ ยองเพชร
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม
18.
นางมลิวัลย์ ขาวทอง
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม
19.
นางจันทร์ทรา หลีสกุล
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม
20.
นางสาวสายรุ้ง เทพวัน
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม
21.
นางนันทิยา แสนสุวรรณ
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม
22.
นายวิทยา ทองรวม
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม
23.
นางนุสรา สุกระ
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม
24.
นายสุพัฒน์ อินหาญ
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม
25.
นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์
วัชรวิทยา
26.
นางศิลาพร รามันพงษ์
วัชรวิทยา
27.
นางนิรดา ราชบุรี
วัชรวิทยา
28.
นายพรชัย โพธิ์มาก
วัชรวิทยา
29.
นายมั่นชัย ไม้หอม
วัชรวิทยา
30.
นายเกรียงศักดิ์ สิริพรชัยกุล
วัชรวิทยา
31.
นายสุรเดช อินจันทร์
วัชรวิทยา
32.
นางจิราพร ชัยแสงแก้ว
วัชรวิทยา
33.
นางนิสรา วงษ์บุญมาก
วัชรวิทยา
34.
นางสาวสุธิดา โพธิ์ขาว
นาบ่อคำวิทยาคม
35.
นางวิลาวัลย์ ยศปัญญา
นาบ่อคำวิทยาคม
36.
นายชินปภัท ชวนัธปัญญา
นาบ่อคำวิทยาคม
37.
นางสาวรัตตินันท์ มหาวันแจ่ม
นาบ่อคำวิทยาคม
38.
นางธนาภรณ์ จันทร์เนตร
นาบ่อคำวิทยาคม
39.
นายรชฏ รังสิมาภา
นาบ่อคำวิทยาคม
40.
นายพิชัย ปะละไทย
นาบ่อคำวิทยาคม
41.
นายอิทธิเดช น้อมนวล
นาบ่อคำวิทยาคม
42.
นายศิริชัย เลี่ยมทอง
หนองกองพิทยาคม
43.
นางสาวเรวดี จันทะคุณ
หนองกองพิทยาคม
44.
นายทัศนัยน์ ทึงขำ
หนองกองพิทยาคม
45.
นายบัณฑิต จันทร์ภู่
หนองกองพิทยาคม
46.
นางสาวพิมพร แสงแก้ว
หนองกองพิทยาคม
47.
นายชุมพล นันทวงศ์
หนองกองพิทยาคม
48.
นายศุภากร โฉมนาท
หนองกองพิทยาคม
49.
จ.ส.อ.สมร แก้วหล้า
หนองกองพิทยาคม
50.
นางฉายนันท์อินทรสูต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ
51.
นายสวาท โชติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ
52.
นายสมควร ภู่ทอง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ
53.
นางสาลี่ อุตมา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ
54.
นางอรสา อิ่มใจ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ
55.
นายสิทธิพร พลอาจ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ
56.
นายปกรณ์ เกตนานนท์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ
57.
นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิท
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ
58.
นางสาวทิพวัลย์ อ่อนเกตุ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ
59.
นางสายใจ ใฝ่จิต
โกสัมพีวิทยา
60.
นางสาวปาณิศา อ่ำดอนกลอย
โกสัมพีวิทยา
61.
นางสาวแสงนาวี ฉิมมากรม
โกสัมพีวิทยา
62.
นายบรมพงศ์ สินบุญมา
โกสัมพีวิทยา
63.
นางสาวอัมรา ศรีพลายงาม
โกสัมพีวิทยา
64.
นายยุทธศักดิ์ สังเกต
โกสัมพีวิทยา
65.
นางสาวฐิติมา คล้ายสุบรรณ์
โกสัมพีวิทยา
66.
นายโฆษิต สื่อสาร
โกสัมพีวิทยา
67.
นางสาวณัฐพัชร์ มาสี
ขาณุวิทยา
68.
นางสาวเพชราภรณ์ ดินแดง
ขาณุวิทยา
69.
นางสาวจันจิรา ล้อมสุภา
ขาณุวิทยา
70.
นายอนันต์ จันทพุฒ
ขาณุวิทยา
71.
นางสาวรมนนิตย์ นุชเนื่อง
ขาณุวิทยา
72.
นางสาวสวพัด เพชรรัตน์
ขาณุวิทยา
73.
นางสาวดลฤดี มีสวน
ขาณุวิทยา
74.
นายชานนท์ สุขสอาด
ขาณุวิทยา
75.
นางสุวัฒนี บุญแผ่ผล
ขาณุวิทยา
76.
นางปาริชาติ แสนสมบัติ
โค้งไผ่วิทยา
77.
นางกสาวนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร
โค้งไผ่วิทยา
78.
นางปัทมาวดี สุริต
โค้งไผ่วิทยา
79.
นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม
โค้งไผ่วิทยา
80.
นางพัฒนา สัตย์ชาพงษ์
โค้งไผ่วิทยา
81.
นางนัฐพร ชาวด่าน
โค้งไผ่วิทยา
82.
นายจิรวัฒน์ พงษ์พานิช
โค้งไผ่วิทยา
83.
นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง
โค้งไผ่วิทยา
84.
นางปรีดาวรรณ์ สุริสาร
ปางมะค่าวิทยาคม
85.
นางสาวศิริญากรณ์ มุ่งไธสง
ปางมะค่าวิทยาคม
86.
นางสาวเพียงตะวัน นกน้อย
ปางมะค่าวิทยาคม
87.
นางวรากร น่วมถนอม
ปางมะค่าวิทยาคม
88.
นางวิระพันธ์ จันทรา
ปางมะค่าวิทยาคม
89.
นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ
ปางมะค่าวิทยาคม
90.
นายวิสุทธิ์ อินทพงษ์
สลกบาตรวิทยา
91.
นางนุชจรี หลำใจซื่อ
สลกบาตรวิทยา
92.
นางสุภาภรณ์ อินทพงษ์
สลกบาตรวิทยา
93.
นางสาวสุมาภรณ์ โพธิ์มั่น
สลกบาตรวิทยา
94.
นางจารุณี พันธุมาตร
สลกบาตรวิทยา
95.
นายพิพัฒน์ โสรัตน์
สลกบาตรวิทยา
96.
นายเสริมยศ นิติเสถียร
สลกบาตรวิทยา
97.
นางสาวพัชราณี วณิชยานันต์
สลกบาตรวิทยา
98.
นางนงนุช พระเกตุ
ระหานวิทยา
99.
นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร
ระหานวิทยา
100.
นางสาววันแรม หมอนอิง
ระหานวิทยา
101.
นางสาวสุรัตน์ อิ่มเพ็ง
ระหานวิทยา
102.
นางสาววิไล มาลาหอม
ระหานวิทยา
103.
นายนพดนัย ผ่องจิต
ระหานวิทยา
104.
นายไพโรจน์ เตสุ
ระหานวิทยา
105.
นางวันวิสา พวงสุมาลี
ระหานวิทยา
106.
นางปวีร์รักษ์ สบายเมือง
วังแขมวิทยาคม
107.
นางสาวนิตศรา โงนรี
วังแขมวิทยาคม
108.
นางสาวอภิณญา แตงดารารัตน์
วังแขมวิทยาคม
109.
นางสาวเนตรคนางค์ โสภณ
วังแขมวิทยาคม
110.
นางสาวประภาพร เพียลาด
วังแขมวิทยาคม
111.
นายเสวก จินดาวงศ์
วังแขมวิทยาคม
112.
นายกฤษณะ สบายเมือง
วังแขมวิทยาคม
113.
นายนาวิน เงินอยู่
วังแขมวิทยาคม
114.
นายลิขิต ศิลาเงิน
ทุ่งทรายวิทยา
115.
นางกฤษณา มาเลิศ
ทุ่งทรายวิทยา
116.
นายกิติชัย ธนะธิพากร
ทุ่งทรายวิทยา
117.
นางธนพรรณ ปรางโท้
ทุ่งทรายวิทยา
118.
นางสาวจารุวรรณ ทองคำ
ทุ่งทรายวิทยา
119.
นายอนนท์ ดุลยสุริเยนทร์
ทุ่งทรายวิทยา
120.
นายอัศวิน บำรุงสรณ์
ทุ่งทรายวิทยา
121.
นางสาวจิรายุ ปทุมวัน
ทุ่งทรายวิทยา
122.
นายอภิชาติ เนตรทิพย์
ปางศิลาทองศึกษา
123.
นางสาวกัญญารินทร์ บุญรัศมีจันทร์
ปางศิลาทองศึกษา
124.
นางสาวธัญลักษณ์ กันยะมี
ปางศิลาทองศึกษา
125.
นางสาวอมรา ประกอบมิตร
ปางศิลาทองศึกษา
126.
นางสาวเกดวลีพร สายนวล
ปางศิลาทองศึกษา
127.
นายรัฏธนนท์ จันทร์เสมานนท์
ปางศิลาทองศึกษา
128.
ว่าที่ร้อยตรีวิชาญชัย ซังหยง
ปางศิลาทองศึกษา
129.
นายมาวิน จันทร์สา
ปางศิลาทองศึกษา
130.
นายฉัตรชัย สุขุม
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
131.
นางนันทวัน หงสไกร
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
132.
นางนันทวัน จิตตางกูร
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
133.
นางเกสร ชตาเริกษ์
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
134.
นายพินิจ นุชสวาท
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
135.
นายวิพล กันทะสอน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
136.
นายสุเมธ อยู่แก้ว
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
137.
นางสุจินดา โสรัจจะ
วังไทรวิทยาคม
138.
นางสาวสุมาลี แซ่มช้อย
วังไทรวิทยาคม
139.
นางจุตติ อึ่งเส็ง
วังไทรวิทยาคม
140.
นายจิระวัฒน์ พงศ์ศิริธนานนท์
วังไทรวิทยาคม
141.
นางสุภัทรา จิรัฐติกาลกุลเวท
วังไทรวิทยาคม
142.
นายนาวิน ทับเกิด
วังไทรวิทยาคม
143.
นายสังวาลย์ ถิ่นสีฐาน
วังไทรวิทยาคม
144.
นางสุนิสา ภู่ฤทธิ์
คลองลานวิทยา
145.
นางอ้อมจิต สระทองจันทร์
คลองลานวิทยา
146.
นางวิลาพร อารักษ์
คลองลานวิทยา
147.
นายอธิภัทร นนทะภา
คลองลานวิทยา
148.
นางสาวพรรณพรรษ กิจจา
คลองลานวิทยา
149.
นางสาวศรีสุรีย์ ทองสีอ่อน
คลองลานวิทยา
150.
นายกฤษณะพงษ์ จำรัส
คลองลานวิทยา
151.
นางพิมพ์ลฎา นนทะภา
คลองลานวิทยา
152.
นางสาวพรทิพย์ พ่วงแตง
สักงามวิทยา
153.
นางสาวชนิดา เจ๊กพ่วง
สักงามวิทยา
154.
นางสาวศรีวรรณ อุทธาเครือ
สักงามวิทยา
155.
นางสาวพรทิพย์ เปลี่ยนกลิ่น
สักงามวิทยา
156.
นายนพดล มีหนองน้ำ
สักงามวิทยา
157.
นางสาวชาลี เปี่ยมพลอย
สักงามวิทยา
158.
นายศักรินทร์ โพธิ์เพ็ชร์
สักงามวิทยา
159.
นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณ
สักงามวิทยา
160.
นายธนนนท กัญญาทอง
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
161.
นางปรีดาภิรม พุทธโกศล
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
162.
นางสาวปัณปภากร จันธิดา
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
163.
นางสาวปวริศา ธรรมตา
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
164.
นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
165.
นายณัฐวุฒิ ศรลัมภ์
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
166.
นายสมโภชน์ แก้วเทียน
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
167.
นายธีรรัชต์ จุ่นทอง
คณฑีพิทยาคม
168.
นายมงคล โพธิ์ม่วง
คณฑีพิทยาคม
169.
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปราณี เมฆสุวรรณ
คณฑีพิทยาคม
170.
นายก่อพงศ์ จัตวานิล
คณฑีพิทยาคม
171.
นางวรัญญาภรณ์ ศรีม่วงวงค์
คณฑีพิทยาคม
172.
ว่าที่ร้อยโทศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิต
คณฑีพิทยาคม
173.
นายสมพร คุ้มนาคนพคุณ
คณฑีพิทยาคม
174.
นางสุดใจ วัฒนศิริ
คณฑีพิทยาคม
175.
นางสาวพรทิพย์ อินอยู่
คณฑีพิทยาคม
176.
นางจันทร์เพ็ญ ดอนดี
นครไตรตรึงษ์
177.
นางผกาภรณ์ บุญเนรมิตร
นครไตรตรึงษ์
178.
นางสาวกิตติมา ฤกษ์หร่าย
นครไตรตรึงษ์
179.
นายชัชวาล พระศิริไพบูลย์
นครไตรตรึงษ์
180.
นายคงคา โลห์ทอง
นครไตรตรึงษ์
181.
นางสาวเบญจรัตน์ ผลเจริญ
นครไตรตรึงษ์
182.
นางวนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
นครไตรตรึงษ์
183.
นางอโณทัย กมุทชาติ
นครไตรตรึงษ์
184.
นางสาวปาริชาติ ช่างสุวรรณ
นครไตรตรึงษ์
185.
นางสาวศิริพร ละน้อย
นครไตรตรึงษ์
186.
นางสาวโสพา เบ้าทอง
นครไตรตรึงษ์
187.
นางพิมพ์ขวัญ สุวรรณสุติกุล
นครไตรตรึงษ์
188.
นางสาวชลธิชา สามล
วังตะเคียนประชานุสรณ์
189.
นายทวีศักดิ์ โทนสังข์อินทร์
วังตะเคียนประชานุสรณ์
190.
นางสาวพินทอง เร่ในไพร
วังตะเคียนประชานุสรณ์
191.
นางสาวสุธิดา นิคมขำ
วังตะเคียนประชานุสรณ์
192.
ว่าที่ร้อยตรีมนต์ชาตรี มณีเขียว
วังตะเคียนประชานุสรณ์
193.
นางจิราภรณ์ พุทธสาร
วังตะเคียนประชานุสรณ์
194.
นายอานนท์ อินทยะ
วังตะเคียนประชานุสรณ์
195.
นางสาวประภาพร กิจประชา
วังตะเคียนประชานุสรณ์
196.
นายปุณวิชญ์ อินทพงษ์
พรานกระต่ายพิทยาคม
197.
นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู
พรานกระต่ายพิทยาคม
198.
นางสาวสุรางคนา เมฆพัฒน์
พรานกระต่ายพิทยาคม
199.
นางสาวประภาสิริ ถาวร
พรานกระต่ายพิทยาคม
200.
นางสาวปิยะสรวง กุลมาลา
พรานกระต่ายพิทยาคม
201.
นายสุกรีย์ อุดคนดี
พรานกระต่ายพิทยาคม
202.
นางชัญญา สุริยวงศ์
พรานกระต่ายพิทยาคม
203.
นางสาวณัชณิชา ชังคะนาค
พรานกระต่ายพิทยาคม
204.
นางสาวประไพพร อินต๊ะสี
พิไกรวิทยา
205.
นายพสิษฐ์ มีสวัสดิ์
พิไกรวิทยา
206.
นางสาวจุฑามาศ เมฆี
พิไกรวิทยา
207.
นางสาวเยาวดี มาเกิด
พิไกรวิทยา
208.
นางสาวกาญจนา ใจอาสา
พิไกรวิทยา
209.
นายธงชัย สารมะโน
พิไกรวิทยา
210.
นายโยธิน บุญสุข
พิไกรวิทยา
211.
นางสาวชวลี หอมรื่น
พิไกรวิทยา
212.
นายณัฏฐากรณ์ นันต๊ะแก้ว
เรืองวิทย์พิทยาคม
213.
นางสาวศศิภา ศรีสม
เรืองวิทย์พิทยาคม
214.
นางชลธิชา เต๋าทอง
เรืองวิทย์พิทยาคม
215.
นายพงษ์ศิริ สินเสาร์
เรืองวิทย์พิทยาคม
216.
นายไพรัตน์ หอมมาลา
เรืองวิทย์พิทยาคม
217.
นางสาวกมลชนก บัวแย้ม
เรืองวิทย์พิทยาคม
218.
นายยงยุทธ แจ่มหม้อ
เรืองวิทย์พิทยาคม
219.
นางสาวจุรีลักษณ์ อินสุยะ
เรืองวิทย์พิทยาคม
220.
นางบุษยมาส นวมงาม
ลานกระบือวิทยา
221.
นางสาวนริศรา น้อยพงษ์
ลานกระบือวิทยา
222.
นางอาวร โฉมศรี
ลานกระบือวิทยา
223.
นางคนึงนิจ ไชยชโย
ลานกระบือวิทยา
224.
นายนิติกร สุทธิศาล
ลานกระบือวิทยา
225.
นางสาวสิริพร ฉ่ำเฉื่อย
ลานกระบือวิทยา
226.
นายสมบัติ แปันตระกูล
ลานกระบือวิทยา
227.
นายวินัย อ่อนน้อม
ลานกระบือวิทยา
228.
นายจักรพงษ์ สุขสบาย
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
229.
นางสุพรรณิการ์ ธนาบูรณศักดิ์
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
230.
นางสาวชฎารัตน์ กาศสกูล
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
231.
นางสาวจรรยารักษ์ โชติน้อย
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
232.
นางสาวจิรัชยา สุริยะแก่นทราย
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
233.
ว่าที่ร.ต.หญิงวชิรญา กลิ่นชื่น
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
234.
ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑามาศ ตาลชัยภูมิ
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
235.
นางสาวสุพัทธินันทน์ จันทร์พุฒ
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
236.
นายอธิชัย ชมมณี
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
237.
นายนพฤทธิ์ ฟักแก้ว
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
238.
นายธงชัย เงินทอง
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
239.
นางสาวยุบลวดี ลุสมบัติ
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
240.
นางเรณู โพธิ์จันทร์
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
241.
นางทองสุก ศิลปศาสตร์
ไทรงามพิทยาคม
242.
นางสาวพรหทัย คงสิบ
ไทรงามพิทยาคม
243.
นางสาวมลทริญา สุจจะชารี
ไทรงามพิทยาคม
244.
นางพัชริดา สระทองอินทร์
ไทรงามพิทยาคม
245.
นางสาวกัลยา รักษาสัตย์
ไทรงามพิทยาคม
246.
นายขรรชัย สารนอก
ไทรงามพิทยาคม
247.
นายอุปถัม ปาณะกุล
ไทรงามพิทยาคม
248.
นางสาวเสาวรี ใจธรรม
ไทรงามพิทยาคม
249.
นายปัทวีร์ จันทร์แสนตอ
บ่อแก้ววิทยา
250.
นางววไลพร บวกขุนทด
บ่อแก้ววิทยา
251.
นางสาวทิพรัตน์ ทับแคลน
บ่อแก้ววิทยา
252.
นางสาวเขษมสร โข่งศรี
บ่อแก้ววิทยา
253.
นางสาวปองฟ้า พานจำปี
บ่อแก้ววิทยา
254.
นางวิเชียร วารินิน
บ่อแก้ววิทยา
255.
นางวิภารัตน์ มหาการเกตุ
บ่อแก้ววิทยา
256.
นางสาวเกศรา ขันทองดี
บ่อแก้ววิทยา
257.
นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง
พิจิตรพิทยาคม
258.
นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ์
พิจิตรพิทยาคม
259.
นายวิรัตน์ มาสุข
พิจิตรพิทยาคม
260.
นางณัฐนภาส์ สุคนธ์ปิยสิริ
พิจิตรพิทยาคม
261.
นายพัชรพงษ์ จันทน์เทศ
พิจิตรพิทยาคม
262.
นางสาวสุกัญญา เพ็งแตง
พิจิตรพิทยาคม
263.
นายเอกพันธ์ จันอินทร์
พิจิตรพิทยาคม
264.
นางวิไลลักษณ์ มะลิลา
พิจิตรพิทยาคม
265.
นางกุลิสรา ครุฑหลวง
สระหลวงพิทยา
266.
นายทรงยศ สกุลยา
สระหลวงพิทยา
267.
นางสาวปริณดา วิเศษผล
สระหลวงพิทยา
268.
นายรัฐกิตติ์ สุคนธ์ปิยสิริ
สระหลวงพิทยา
269.
นางสาวสุพรรณี บุญเปี่ยม
สระหลวงพิทยา
270.
นายภูเบศ ภวัตพิบูล
สระหลวงพิทยา
271.
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา ปานลักษณ์
สระหลวงพิทยา
272.
นางอรกัลยา จันทรสมบัติ
สระหลวงพิทยา
273.
นายมานิตย์ สุวรรณคีรี
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
274.
นางสาวสมใจ แย้มสันต์
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
275.
นายแฉล้ม มิ่งมิตร
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
276.
นางสาวนันทยา ถาวรศักดิ์
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
277.
นางสาวปาริฉัตร ฟักเกตุ
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
278.
นายถนิมพงษ์ จันอ้น
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
279.
นายชัยรัตน์ ขมินทกูล
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
280.
นางสาวกฤษณา ไทยอู่
เมธีพิทยา
281.
นางอรสา ศิลปวรณ์วิวัฒน์
เมธีพิทยา
282.
นางภัครมัย ด้วงฉุน
เมธีพิทยา
283.
นางศิริพร พัวศรี
เมธีพิทยา
284.
นางเตือนใจ คำเผื่อน
เมธีพิทยา
285.
นายสุธิวัตร บำรุงรัตน์
เมธีพิทยา
286.
นางสาวอาภรณ์พรรณ หอมเจริญ
เมธีพิทยา
287.
นางบุญรวม แดงชาวนา
เมธีพิทยา
288.
นางวรวรรณ ยินดี
วังกรดพิทยา
289.
นายวิเชษฐ พุทธเกษม
วังกรดพิทยา
290.
นายเกริก กล่ำน้อย
วังกรดพิทยา
291.
นายพรเทพ ล้อวิลัย
วังกรดพิทยา
292.
นางวารุณี ลิขิศรัณย์
วังกรดพิทยา
293.
นายกีรติ งามเลิศ
สากเหล็กวิทยา
294.
นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชน
สากเหล็กวิทยา
295.
นายธนพล ถัดทะพงษ์
สากเหล็กวิทยา
296.
นางสาวอัญชรี โจดโจน
สากเหล็กวิทยา
297.
นายกีระยุทธ เล็กพลอย
สากเหล็กวิทยา
298.
นางสาวสุจิตรา ศรีสุวรรณ
สากเหล็กวิทยา
299.
นางชลธิชา ชูชีพ
สากเหล็กวิทยา
300.
นางสาวปานทิพย์ กองกันภัย
สากเหล็กวิทยา
301.
นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน์
วังทรายพูนวิทยา
302.
นางจำนงค์ แนบนครบุรี
วังทรายพูนวิทยา
303.
นางวรรณา อ่างบุญตา
วังทรายพูนวิทยา
304.
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สิงห์ชูโต
วังทรายพูนวิทยา
305.
นางสาววัชราวรรณ มหาวรรณ
วังทรายพูนวิทยา
306.
นางขวัญใจ โสภากาศ
วังทรายพูนวิทยา
307.
นายนพดล ตวงกรสินธุ์
วังทรายพูนวิทยา
308.
นายสายัณท์ อ่างบุญตา
วังทรายพูนวิทยา
309.
นางสาวลลิตา แสงรงค์
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
310.
นางสาวมินตรา ฉิมมา
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
311.
นางสาวสุจิตรา แสงจันทร์
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
312.
นางทิพย์วรรณ นามโสวรรณ
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
313.
นางสาวณัชชา สังข์หิรัญ
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
314.
นายธีรยุทธ เจียมวิศิษฐ์กุล
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
315.
นายวัชรพงศ์ มีศร
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
316.
นายธีระ สุทธิ
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
317.
นางสาวปรียานุช มีจาด
พิบูลธรรมเวทวิทยา
318.
นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง
พิบูลธรรมเวทวิทยา
319.
นายขจรศักดิ์ มั่นศรี
พิบูลธรรมเวทวิทยา
320.
นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
พิบูลธรรมเวทวิทยา
321.
นายกฤษณ์ ประทุมทอง
พิบูลธรรมเวทวิทยา
322.
นายธรินทร์ พลลา
พิบูลธรรมเวทวิทยา
323.
นายชูชาติ ดีมี
พิบูลธรรมเวทวิทยา
324.
นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
พิบูลธรรมเวทวิทยา
325.
นางดาวเรือง จันทร์เชื้อ
พิบูลธรรมเวทวิทยา
326.
นายอนุชา สาถิตย์
ท่าเสาพิทยาคม
327.
นางสาวรัศมี ใจบุญส่ง
ท่าเสาพิทยาคม
328.
นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่
ท่าเสาพิทยาคม
329.
นายกฤษดา แสนยะ
ท่าเสาพิทยาคม
330.
นายปรีชา บุญญา
ท่าเสาพิทยาคม
331.
นายกฤษณพงษ์ กรรณิกา
ท่าเสาพิทยาคม
332.
นายธนัญกรณ์ ก้อนแก้ว
ท่าเสาพิทยาคม
333.
นางสาวศศิวิมล พลเจียก
ท่าเสาพิทยาคม
334.
นางเนาวรัตน์ สิงห์จันทร์
ห้วยยาวพิทยาคม
335.
นายนพชัย บุยเรืองยา
ห้วยยาวพิทยาคม
336.
นายบดินทร์ สินตั้ง
ห้วยยาวพิทยาคม
337.
นางสาวกมลวรรณ สังคง
ห้วยยาวพิทยาคม
338.
นายประพัฒน์ ทัพซ้าย
ห้วยยาวพิทยาคม
339.
นายสมยศ คงสิน
ห้วยยาวพิทยาคม
340.
นางสาวอมรวรรณ ยัญญพิทย์
ห้วยยาวพิทยาคม
341.
นางสาวสุธาสินี พรมแตง
โพธิธรรมสุวัฒน์
342.
นางศิริพร พรมศิริเดช
โพธิธรรมสุวัฒน์
343.
นายธนัช ชนะเพีย
โพธิธรรมสุวัฒน์
344.
นางสาวนภาวรรณ เหลืองทองคำ
โพธิธรรมสุวัฒน์
345.
นายกิตติทัศน์ บุณยสาระนัย
โพธิธรรมสุวัฒน์
346.
นายสุกฤษฏิ์ มณีโชติ
โพธิธรรมสุวัฒน์
347.
นายณัฐพล สิฎิฐกุล
โพธิธรรมสุวัฒน์
348.
นางสาวอุบลรัตน์ เนียมฤทธิ์
โพธิธรรมสุวัฒน์
349.
นายอุเทน โค้งนอก
โพธิธรรมสุวัฒน์
350.
นางสาววิลาวัณย์ จุลพันธ์
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
351.
นายโอบบุญ บูรพา
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
352.
นางสาวพรทิพย์ ดำรงชัย
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
353.
นางนิษณา วัลลภ
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
354.
นางภัชยา สอนนิล
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
355.
นายสุขุมพัฒน์ กันธะมา
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
356.
นายชาลี มั่นกำเนิด
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
357.
นายเรือง ชูมลัยวงษ์
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
358.
นางสาววิลาสินี จอมหาร
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
359.
รางนิตยา สายแวว
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
360.
นายธีระพงษ์ ภู่ทอง
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
361.
นายมณฑล ทะริยะ
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
362.
นางธมนวรรณ ประสาร
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
363.
นายประสาร พัฒยา
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
364.
นางดริยา คงต่อ
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
365.
นางสาวเชาวนีนาถ อินทมินทร์
แหลมรังวิทยาคม
366.
นางสาวยุพารัตน์ ยมจันทร์
แหลมรังวิทยาคม
367.
นางปฏิพัทธ์ วิเศษโคตะ
แหลมรังวิทยาคม
368.
นายพสุธันย์ จูทัย
แหลมรังวิทยาคม
369.
นายอุทัย ทวีรัตน์
แหลมรังวิทยาคม
370.
นายธเนศ โกวิทย์
แหลมรังวิทยาคม
371.
นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์
แหลมรังวิทยาคม
372.
นางสาวญาณิศา ปานศรี
แหลมรังวิทยาคม
373.
นางอรุณี บุญแก้ว
สามง่ามชนูปถัมภ์
374.
นางส้มลิ้ม ศรีทิม
สามง่ามชนูปถัมภ์
375.
นางมณทิรา กันมา
สามง่ามชนูปถัมภ์
376.
นางสาวคนึงสุข สว่างเพียร
สามง่ามชนูปถัมภ์
377.
นางทัศนีย์ ทัดเที่ยง
สามง่ามชนูปถัมภ์
378.
นายอรุณวัฒน์ อินทร์แนม
สามง่ามชนูปถัมภ์
379.
นางบัวลอย คิรินทร์
สามง่ามชนูปถัมภ์
380.
นางสาวกฤตยา บริบูรณ์
สามง่ามชนูปถัมภ์
381.
นางสาวทัศนีย์ มงคลรัตน์
สามง่ามชนูปถัมภ์
382.
นางสาวกัลยา โพธิ์หวี
เนินปอรังนกชนูทิศ
383.
นางศิริพิมล ถาวรกูล
เนินปอรังนกชนูทิศ
384.
นายชิณ สละชุ่ม
เนินปอรังนกชนูทิศ
385.
นางสาวนันท์ณภัส พิลึก
เนินปอรังนกชนูทิศ
386.
นางสาวศศิประภา ส้มมี
เนินปอรังนกชนูทิศ
387.
นางจุฑารัตน์ เพ็ชรวิจิตร
เนินปอรังนกชนูทิศ
388.
นางสาวอัจฉรา อ่องประกิจ
เนินปอรังนกชนูทิศ
389.
นายสุวัตร เกตุดี
เนินปอรังนกชนูทิศ
390.
นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์
เนินปอรังนกชนูทิศ
391.
นางบุษกร ท้าวทอง
กำแพงดินพิทยาคม
392.
นางสาวอารมณ์ พงษ์พานิช
กำแพงดินพิทยาคม
393.
นางวราภรณ์ เนียมประเสริฐ
กำแพงดินพิทยาคม
394.
นางพรณเรศ พิพิธพรสิริกุล
กำแพงดินพิทยาคม
395.
นางวัชรินทร์ ทิพย์กองลาศ
กำแพงดินพิทยาคม
396.
นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิต
กำแพงดินพิทยาคม
397.
นายณัฐวุฒิ แรงขิง
กำแพงดินพิทยาคม
398.
นางปวีณา แก้วกอง
หนองโสนพิทยาคม
399.
นางสาวธรารัตน์ ทับทิม
หนองโสนพิทยาคม
400.
นางสมัย ศรีเรืองพันธ์
หนองโสนพิทยาคม
401.
นางวาสนา นิลทอง
หนองโสนพิทยาคม
402.
นางปริศนา รอดอ่อง
หนองโสนพิทยาคม
403.
นายอิสระ บุตรมารศรี
หนองโสนพิทยาคม
404.
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภานัน อยู่ทิม
หนองโสนพิทยาคม
405.
นายจักรกฤษณ์ นุชพ่วง
หนองโสนพิทยาคม
406.
นางนิตยา ศรีชาติ
วชิรบารมีพิทยาคม
407.
สิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดี
วชิรบารมีพิทยาคม
408.
นางกาญจนา กุตอินทร์
วชิรบารมีพิทยาคม
409.
นางอารีย์ แย้มภู
วชิรบารมีพิทยาคม
410.
นายชลรวี อ้นอินทร์
วชิรบารมีพิทยาคม
411.
นายสิทธิพร เทพนาคิน
วชิรบารมีพิทยาคม
412.
นางสาวคณิตตา พงษ์หิรัญ
วชิรบารมีพิทยาคม
413.
นางเมธิณี เนื้ออ่อน
วชิรบารมีพิทยาคม
414.
นางสาวมนัสนันท์ ภู่หนู
วังโมกข์พิทยาคม
415.
นางเหมือนฝัน บุรกิจภาชัย
วังโมกข์พิทยาคม
416.
นางสาวสุมิตตา ของหอม
วังโมกข์พิทยาคม
417.
นายวัชรพล เทพสิทธิ์
วังโมกข์พิทยาคม
418.
นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์
วังโมกข์พิทยาคม
419.
นายอานันทิราช ลี้สกุล
วังโมกข์พิทยาคม
420.
นายอิสริยะ สติใหม่
วังโมกข์พิทยาคม
421.
นางภุมรี กรุดมหาราช
วังโมกข์พิทยาคม
422.
นายสมศักดิ์ ทับทิม
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
423.
นางสิริกร เมฆโพธิ์
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
424.
นายผดุง สายทอง
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
425.
นางศรีวราภรณ์ ปัญญาอัครธรรม
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
426.
นางสาววิไลรัตน์ ศรีทอง
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
427.
นายปรีชา นาครัตน์
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
428.
นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่ม
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
429.
นางสุกัญญา ปาเป็ง
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
430.
นายนพรัตน์ ทองนุ้ย
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
431.
นางกรรณิกา คุ้มดี
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
432.
นางสมพร แสงฤทธิ์
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
433.
นางสาวอาภร บุญลับ
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
434.
นางสาวปริศนา งามทวีกุล
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
435.
นายประสิทธิ์ เกษาพร
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
436.
นางจันทร์เพ็ญ อ่อนผึ้ง
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
437.
นางรุ่งนภา บรรเจิดกิจ
ตะพานหิน
438.
นางอาภามาส อารรัสมี
ตะพานหิน
439.
นางสาวอรณิชา ดิษทับ
ตะพานหิน
440.
นางสุกานดา แก้วลอย
ตะพานหิน
441.
นางณัฐธภา ตันติเจริญ
ตะพานหิน
442.
นางสาวธิดารัตน์ โตเทศ
ตะพานหิน
443.
นายสังเกษ เจ๊กมา
ตะพานหิน
444.
นายสมัคร พงษ์พุฒ
ตะพานหิน
445.
นางสุภาภรณ์ แก้วเวชวงศ์
วังสำโรงวังหว้า
446.
นางพัชรีญา สุวรรณคีรี
วังสำโรงวังหว้า
447.
นางสุธิดา เรืองฤทธิ์
วังสำโรงวังหว้า
448.
นายณรงค์ เรืองฤทธิ์
วังสำโรงวังหว้า
449.
นางสาววริศรา ก๊กมาศ
วังสำโรงวังหว้า
450.
นายวิโรจน์ อานทอง
วังสำโรงวังหว้า
451.
นางสมควร อานทอง
วังสำโรงวังหว้า
452.
นางสาวกนกพร ตระกูลศศิธร
วังสำโรงวังหว้า
453.
นางดอกใหม่ ชื่นโพธิ์ชัย
ทุ่งโพธิ์พิทยา
454.
นางศรีไพร จันทร์ทักษ์
ทุ่งโพธิ์พิทยา
455.
นางวาสนา เอี่ยมราคิน
ทุ่งโพธิ์พิทยา
456.
นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์
ทุ่งโพธิ์พิทยา
457.
นายชลอ สุขสำราญ
ทุ่งโพธิ์พิทยา
458.
นายอุปถัมภ์ ชื่นโพธิ์ชัย
ทุ่งโพธิ์พิทยา
459.
นายวิเชียร เทพโสภา
ทุ่งโพธิ์พิทยา
460.
นายสุรศักดิ์ จันทร์ทักษ์
ทุ่งโพธิ์พิทยา
461.
นายศักดิ์ แก้วสารพัดนึก
เขาทรายทับคล้อพิทยา
462.
นางมุกดา ใจรักษา
เขาทรายทับคล้อพิทยา
463.
นายพีระ กล้าวิกรณ์
เขาทรายทับคล้อพิทยา
464.
นางกาญจนา แก้วสารพัดนึก
เขาทรายทับคล้อพิทยา
465.
นางสุรีย์รัศมิ์ ชัยสุภา
เขาทรายทับคล้อพิทยา
466.
นายจำเริญศักดิ์ สุดคุ้ม
เขาทรายทับคล้อพิทยา
467.
นางวิรัลพัชร อังคชูชัยวงศ์
เขาทรายทับคล้อพิทยา
468.
นายงสาวเบญจภรณ์ รอดสุขเจริญ
เขาทรายทับคล้อพิทยา
469.
นายอนุสรณ์ สุขสบาย
วันทีสถิตย์พิทยาคม
470.
นางสาวสุกานดา แย้มเยื้อน
วันทีสถิตย์พิทยาคม
471.
นายพงศ์ธร มากโพร้ง
วันทีสถิตย์พิทยาคม
472.
นางสาวกัลยกร มาลี
วันทีสถิตย์พิทยาคม
473.
นางสาวพรนิภา บัวสถิตย์
วันทีสถิตย์พิทยาคม
474.
นายทรงวุฒิ ครุฒแก้ว
วันทีสถิตย์พิทยาคม
475.
นายจักรี เบญจรัตนฉัตร
วันทีสถิตย์พิทยาคม
476.
นางสาวเอมอร เสือปรางค์
วันทีสถิตย์พิทยาคม
477.
นางสาวศิราภรณ์ ยาแก้ว
ดงเจริญพิทยาคม
478.
นายปิยะณัฐ โพธิษา
ดงเจริญพิทยาคม
479.
นางสาวเสาวนีย์ มูลคำ
ดงเจริญพิทยาคม
480.
นางทองหยิบ บุษบก
ดงเจริญพิทยาคม
481.
นางสาวจิราพร พวงไทย
ดงเจริญพิทยาคม
482.
นายภูเบศก์ เข็มทอง
ดงเจริญพิทยาคม
483.
นายอัธยา สมิเปรม
ดงเจริญพิทยาคม
484.
นางสาวศิริยุภา ฉิมบาลี
ดงเจริญพิทยาคม
485.
นางสาวจิราพร สินเอี่ยม
วังงิ้ววิทยาคม
486.
นางสาวสุกัญญา จำนงพรม
วังงิ้ววิทยาคม
487.
นางจารุวรรณ พิทักษ์รักษาเลิศ
วังงิ้ววิทยาคม
488.
นางภาวิณี บัวพันธ์
วังงิ้ววิทยาคม
489.
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
วังงิ้ววิทยาคม
490.
นางภัสวรรณ กันนา
วังงิ้ววิทยาคม
491.
ว่าที่ ร.ต.ทศพร จันทวงษ์สิงห์
วังงิ้ววิทยาคม
492.
นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์
วังงิ้ววิทยาคม
493.
นางสาววาสิฎฐี  โควาบุญพิทักษ์
ทุ่งทรายวิทยา
494.
นางสาววิรัตดา วิชาพร
วังแขมวิทยาคม
495.
นายพรเทพ แก่นรักษ์
ขาณุวิทยา
496.
นางไฉไล แก้วประสิทธิ์
สลกบาตรวิทยา
497.
นายโยคริน ทองคุ้ม
ปางมะค่าวิทยาคม
498.
นายสุรชัช เมฆประยูร
ปางมะค่าวิทยาคม
499.
นายอนุชา มังคละ
บ่อแก้ววิทยา
500.
นางวาสนา ปิ่นทอง
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
501.
นายกชเษม งามจตุรัส
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
502.
นางกรรณิกา ประสิทธิ์อุดมโชติ
วังไทรวิทยาคม
503.
นางสาวพัชรินทร์ เย็นฉ่ำ
วังไทรวิทยาคม
504.
นางวรรณา พิลึก
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
505.
นายมณตรี สิงห์วี
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.
506.
นางสาวอานิสา จันทร
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กพ.