ทีมส่งเสริม

 1. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

 2. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 3. โรงเรียนขาณุวิทยา

 4. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

 5. โรงเรียนวังแขมวิทยา

 6. โรงเรียนพิไกรวิทยา

 7. โรงเรียนครไตรตรึงษ์

 8. โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

 9. โรงเรียนไทรงามพิทยาคม

 10. โรงเรียนหนองกองพิทยาคม

 11. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์

 12. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2

 13. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา

 14. โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

 15. โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

 16. โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

 17. โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม

 18. โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม

 19. โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม

 20. โรงเรียนเมธีพิทยา

 21. โรงเรียนวังกรดพิทยา

 22. โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า

 23. โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม

 24. โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ

 25. โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม