ด้านพัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติ (Hand)

ลำดับ
โรงเรียน
ชื่อกิจกรรม
1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
2
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
3
โรงเรียนขาณุวิทยา
4
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
5
โรงเรียนวังแขมวิทยา
6
โรงเรียนพิไกรวิทยา
8
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
10
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
11
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
12
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2
13
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
14
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
15
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
16
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
17
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
18
โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
19
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
20
โรงเรียนเมธีพิทยา
21
โรงเรียนวังกรดพิทยา
22
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
23
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
24
โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ
25
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

หมายเหตุคัดกรองและพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 4 H โดยทีมส่งเสริม ทีมสร้างสรรค์ ทีมสนับสนุน จากโรงเรียนนำร่อง 25 โรงเรียนในสังกัดสพม.41 เป็นคณะทำงาน