คณะทำงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

 1. นางวิมลรัตน์ ศรีสุข

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 2. นางสายใจ พวกดี

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 3. นายอัคคเดช รักสิงห์

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 4. นางสาวปิยะสรวง กุลมาลา

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 5. นายดำรงค์ศักดิ์ ทองหล่อ

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 6. นางสาวณัฐพัชร์ มาสี

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 7. นายภาษกร แจ่มหม้อ

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 8. นางสาวพรทิพย์ หงษ์อาลัย

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 9. นางสาวสุนิตา แก่นสาร

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 10. นางสาวทัศนวรรณ กันทาเดช

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 11. นางผกาภรณ์ บุญเนรมิตร

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 12. นางสาวพรทิพย์ อินอยู่

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 13. นางณิชาภา เพิ่มสมบัติ

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 14. นายกิรพัฆน์ บรรพตธรรม

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 15. นายวิโรจน์ ปิติพืช

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 16. นางปัทมา แป้นพุดเย็น

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 17. นายศิริชัย เลี่ยมทอง

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 18. นางสุพรรณิการ์ ธนาบูรณาศักดิ์

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 19. นางสาวกนกอร กันไชย

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 20. นางสาวไมตรี มั่นทรัพย์

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 21. นางศิริลักษณ์ เลขะวัฒน์

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 22. นางอุษณีย์ บุญคง

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 23. นางรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 24. นางสาวฐิตารีย์ ศรีบุญเพ็ง

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 25. นางณัฐตา หอกุล

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 26. นายอรุณวัฒน์ อินทร์แนม

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 27. นายกลยุทธ แก้วบัวดี

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 28. นางสาวปริศนา งามทวีกุล

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 29. นางสายัณ สุขเกตุ

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 30. นางภุมรี กรุดมหาราช

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 31. นางสาวภัทรธิดา บางเทิง

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 32. นายอนุชา สาถิตย์

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 33. นางสาวศศิวิมล พลเจียก

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 34. นางภัครมัย ด้วงฉุน

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 35. นางสาวกัลย์ฐิตา แจ่มโภคนิษฐ์

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 36. นายวิเชษฐ พุทธเกษม

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 37. นางสมควร องอาจ

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 38. นางสาววริศรา ก๊กมาศ

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 39. นางสาวณัฏฐณิชา มีศรี

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 40. ว่าที่ ร.ต.ชุติชล ทรวงกำเนิด

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 41. นางนิรันตรี อาจเอื้อ

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 42. นางภัชยา สอนนิล

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 43. นางสาวพรทิพย์ ดำรงชัย

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 44. นางสิริกร เมฆโพธิ์

  พิมพ์เกียรติบัตร์
 45. นางอุไร เพ็ชรพงษ์

  พิมพ์เกียรติบัตร์